Bài học vỡ lòng của huyền không mà nhiều người chưa bao giờ biết!


Bài học vỡ lòng của huyền không mà nhiều người chưa bao giờ biết!

ĐẠI HUYỀN KHÔNG AI TINH TAM TỰ KINH

Đại huyền không, diệu vô cùng.
Dụng cửu tinh, ai cửu cung.
Phân thuận nghịch, các bất đồng.
Mỗi bát quái, nhất quái thông.
Triền hà vị, lạc hà cung.
Phu dư phụ, các tương tòng.
Tuỳ nguyên vận, phán cát hung.
Sơn quản sơn, thuỷ quản thuỷ.
Lưỡng điều lộ, bất tương dung.
Cấn dần giáp, tốn tỵ bính.
Khôn thân canh, càn hợi nhâm.
Thử thập nhị, dương thuận hành.
Ngọ đinh mùi, dậu tân tuất.
Tý quý sửu, mão ất thìn.
Thử thập nhị, âm nghịch luân.
Viết tý quý, viết mão ất.
Viết ngọ đinh, viết dậu tân.
Lưỡng tương thử, thị song âm.
Viết càn hợi, viết cấn dần.
Viết tốn tỵ, viết khôn thân.
Lưỡng bất tạp, song dương thân.
Viết canh thân. Viết bính nhâm.
Thử tứ can, đơn dương danh.
Viết thìn tuất, viết sửu mùi.
Thử tứ chi, hiệu đơn âm.
Phân âm dương, định ngũ hình.
Âm chuyển dương, dương chuyển âm.
Hữu thời dương, hữu thời âm.
Điên điên đảo, vận trung tầm.
Thiên tâm hoán, cửu cung canh.
Thông biến hoá, nhậm hoành hành (st)

Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.