T ứ t ự quy ết

Bí tịch” (T ứ t ự quy ết) kinh văn được lưu truyền qua bao đời, đó chính là các câu khẩu quyết về âm trạch được đúc kết kinh nghiệm truyền đời, bỏ qua tất cả các lý luận sáo rỗng về lý khí nhưng vẫn mang tính chân thực của hình thể.Phong Thủy Nguyễn Gia đăng lên để cùng quý vị ngâm nga và chiêm nghiệm.
Long mạch lai chân, nhập thủ yếu phân, hữu hưng hữu bại, bất năng tương quân.
Tả biên thuần hậu, định phát trưởng môn. Hữu biên bạc nhược, bất phát thứ tôn.
Tả thoát trường vượng, hữu thoát thứ đa.
Cao đê giai sa, hiện thu khả khoá.
Long thu trùng trùng, chân lai khả hỉ.
Hổ thu trùng trùng, thương nhân vô nghi.
Cao xứ giả thu, đê xứ giả thu, tối phạ thoát tá, bất năng hồi đầu.
Vật đột cao khởi, khí mạch bất tiếp, danh viết tuyệt lĩnh, thị vi thoát mạch
Hình thế cao khởi, vô lân tương trợ, danh viết cô sơn, định nhiên bất phú.
Toạ hạ như cơ, tử tử tôn tôn, bần cùng đáo để.
Thuỷ tẩu sa phi, phụ tử huynh đệ, các bôn đông tây.
Thám đầu nội sinh, định xuất đạo tặc, bại hoại môn phong.
Thám đầu ngoại sinh, gia thất tiểu đạo, sự tất trùng trùng.
Án cận đương cục, cao lai đáng huyệt, thử địa xuất nha, bất dụng tế thuyết.
Mạch đại cục tiểu, kỳ gia tử tôn, hậu lai nan bảo.
Tiền cao hậu đê, lão ấu si mê.
Tả cao hữu đê, gia vô lão thê, nam chủ đồng thê.
Hữu cao tả đê, gia vô lão công, thê tất chủ giá.
Trung ương thái cao, tứ diện giai đê, thế thế bần cùng, định chủ lưu ly.
Tứ diện thái cao, trung ương thái đê, nê thuỷ huyệt trường, tử thiểu tôn hy.
Nhất cục địa nội, số thập phần mộ, kỳ trung hữu bần, dã hữu cự phú.
Phú thị tiếp mạch, bần thị bàng tố. Nội sa hỗn cung, định xuất hôi ông.
Huyệt hậu hữu khanh, danh viết hãm tịnh, chủ tuyệt nhân đinh.
Lưỡng biên cao đột, danh viết thương khố, gia chủ đa cốc.
Tả hữu hữu phong, danh viết văn bút, khoa giáp định vinh.
Hữu sa đột khởi, hổ đầu quái ấn, võ quý khả hí.
Văn phong tiền kết, kỳ gia phú quý, bất tất tế thuyết.
Tả hữu cao đột, danh viết kỳ cổ, quý đa kim lộc.
Ngưỡng ngoã phong xuy, tất tuyệt hậu bối.
Tiền diện hữu sa, hướng chủ trực xung, gia nội tổn đinh.
Tả xung tổn trường, hữu xung thiếu dương.
Tà phi chi thuỷ, danh viết giải đới, nữ chủ dâm dục.
Mộc dục chi thuỷ, danh viết đào hoa,khuê môn bất thủ.
Đường thuỷ trực lưu, danh viết khiên ngưu, bần cùng khả ưu.
Long lai ly cung, bất chuyển nội đinh, tốc phát như lôi, nhất bại như hôi
Lâm đầu giảo hạng, tất định tự ải.
Thìn tuất sửu mùi, tứ khố chi thuỷ,hướng mộ nhi lai, phiên quan đảo quách, thế hữu tất nhiên.
Phần thuỷ cát cước,nhân đinh hy nhược, tổng hữu tử tôn, tăng đạo tất đa.
Hình thế cực ác,s ơn giáp thậm đại, tử tôn ngu lỗ, phùng nhân tất mạ.
Nội đường ngoại đường,t hạch đôn trủng phong, tất hạt nhãn tình.
Thiên tả nam manh, thiên hữu nữ hạt.
Lạc tại thâm oa, bất kiến nhũ đột, danh viết không oa, tất định chủ ngốc.
Như kiến đoạn sa, xuất long bất sai. Thuỷ lai thương mạch, thối cước chủ đoản.
Quý thuỷ lai lâm, định xuất khoát thần, hựu sinh lục chỉ, thủ túc thượng tồn.
Dần thân thuỷ hung, phong than tất sinh.
Sửu mùi thuỷ lai, định xuất cô quả,h ựu xuất đạo tăng.
Bất trụ lão gia. Thìn thuỷ khuyết thần, tỵ thuỷ xuất nha,
Hựu xuất qua thối, định xuất cô quả.
Khôn thuỷ mẫu quả, hoàn xuất tăng ni, dâm loạn kỳ gia.
Thân thuỷ ngỗ nghịch, cô quả vô y.
Càn thuỷ phụ quan,song mục bất minh.
Nhâm thuỷ ly hương, hoàng thũng truỵ thai.
Thuỷ khẩu khoan đại, nhất trực xuất khứ, thế thế bần cùng, vô tài vô lộc.
Tả hữu chi sa, như hổ chi hiếp, bách kết thuần y, bần cùng bất khuyết.
Sa sử đề la,khất cái vô thác.
Hiên quần vũ tụ, nam nữ chủ dâm, phân hào bất thác.
Long hổ ch ư ởng quyền, hung đồ khả ngôn. Long hổ tiêm xạ, huynh đệ tất tranh.
Đường nội ngao để, gia nội phú quý.
Thế thế vô tỷ, thanh long thuỳ đầu,trưởng tử kham ưu.
Bạch hổ thuỳ đầu, thiếu nam tất sầu.
Mạch lai suy tàn, tử tôn hy thiểu, thoại bất hư truyền.
Long hổ bối thượng, nhược hữu hành lộ,
Huyền lương tự ải, quả nhiên bất ngộ.
Hương lô chi sơn, hồ lô chi sa,
Định xuất vu y, khước dã bất sai.
Văn bút đảo lai, văn sĩ tất yểu.
Thiên trụ cao lai, thọ hạn tất cao, phàm táng vô thác.
Thượng hạ cao đê,nhu yếu châm chước.
Thái cao phong tảo, thái đê khí thoát.
Thái cao chủ bần,thiên trụ cao lai, thọ hạn tất cao, phàm táng vô thác.
Thượng hạ cao đê,Nhu yêu châm chước.
Thái cao phong tảo, thái đê khí thoát. Thái cao chủ bần, nhân đinh bất ổn.
Thái đê nhân thiếu, bần cùng vô liêu.
Hình như hà mô, cảnh hạng tất đoản, đầu viên sử qua, thối cước thũng trướng.
Tiền sa như nguyệt, nga my sơn hiện, nữ toạ cung viện.
Tiền sa chàng lai, chủ sinh hoạ tai.
Thụ hướng ngoại đảo, danh viết ly sa, định chủ ngoại đào.
Tự tiền chi địa, miếu hậu chi trang, tất xuất quả phụ, định chủ thiếu vong.
Miếu toạ vượng địa, tất chủ sinh tai, gia bất đoạn khốc.
Tiền hữu quỷ ốc, thần tượng thú đầu.
Lai xung lai xạ, nhân khẩu tai hại, miếu cư thuỷ khẩu, trấn tiền chi long,
Quan toả bát phương, thuỷ lộ xung xạ, khả lập du phường.
Miếu đạt bát phương, diêu thiêu cửu lĩnh, thổ địa thần miếu, toạ tại trung cung, mậu kỷ sát hiện,
Nhất thôn bất ninh
《 thục độc thử quyết, đoán phần tối linh, từ cú hữu thác,
Phê bình chỉ chính,》 hành thiện! Hợp thập!
Nguyễn Tiến Dũng

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.